70+ poměrových ukazatelů používaných ve FinAnalysis

Mezi používané metody finanční analýzy v naší aplikaci FinAnalysis patří i poměrové ukazatele. V aplikaci FinAnalysis máme celkem 6 listů pro různé druhy poměrových ukazatelů. V demoverzi se lze podívat na jejich naplnění, které zde popisujeme.

 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

Ukazatelé rentability (Profitability ratios)

Pod pojmem rentabilita lze si představit schopnost vytvářet nové zdroje a dosahovat čistého zisku, což je hlavním kritériem pro alokaci kapitálu.

V souladu se základním cílem podniku (dosáhnout maximálního zisku) je potřeba zkoumat, zda není podnik příliš zadlužen, přeúvěrován nebo zda jsou vhodným způsobem využity kapitálové zdroje a podnik není překapitalizován.

Z toho je patrné, že dlouhodobá finanční stabilita podniku je podmíněna správnou strukturou zdrojů (optimálním poměrem mezi vlastními a cizími zdroji) a dále výběrem nejvhodnějších cizích zdrojů.

Přináší základní obraz o efektivitě podnikání. Dokážou říci, zda je efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem, jak jsme zhodnotili svůj vlastní kapitál v podnikání, a poukazuje na slabé stránky v hospodaření.

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

Rentabilita aktiv (ROA)

Ukazuje, jak efektivně ve firmě vytváříme zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů tento zisk tvoříme (jestli se jedná o zdroje vlastní nebo cizí).

  
 zisk
Rentabilita aktiv = ----------------------- * 100 [%]
 celková aktiva
  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Tento ukazatel měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál vlastníků, tzn. že měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem.

Zejména pro akcionáře je rentabilita vlastního kapitálu obzvláště klíčovým ukazatelem. Ti vyvíjí tlak na vedení podniku, aby maximalizovalo zisk před zdaněním, minimalizovalo zdanění zisku a co nejefektivněji využívalo zdroje kapitálu.

Rentabilita by měla být vždy vyšší než možný výnos stejné rizikové investice nebo například průměrný roční výnos pětiletých státních dluhopisů do doby splatnosti.

  
 zisk
Rentabilita vlastního kapitálu = ----------------------- * 100 [%]
 vlastní kapitál
  
V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Rentabilita tržeb (ROS)

Ukazatel rentability tržeb měří podíl čistého zisku, který připadá na 1 Kč tržeb. Pro správnou interpretaci ukazatele je třeba znát z dlouhodobého hlediska trend vývoje v daném podniku a hodnotu příslušného odvětví.

Tento ukazatel je třeba hodnotit vždy ve vzájemných souvislostech. Je to proto, že nízká hodnota tohoto ukazatele, v případě, kdy je dosahováno rychlého obratu zásob a vysokého absolutního objemu tržeb, může být příznivější, než jeho vysoká hodnota provázená pomalým obratem zásob a nízkou absolutní částkou tržeb.

  
 zisk
Rentabilita tržeb = ------------ * 100 [%]
 tržby
  

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE)

Tento ukazatel poskytuje údaj, jak efektivně jsme do svého byznysu investovali (ať už z vlastních či cizích zdrojů) z dlouhodobého hlediska. Ukazuje tedy výnosnost dlouhodobých zdrojů.

  
 zisk
Rentabilita dlouh. kapitálu =  ------------------------------------------------------------------------------------- * 100 [%]
 dlouh. závazky + dlouh. bankovní úvěry + vlastní kapitál
  

Rentabilita nákladů

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik Kč nákladů musíme ve firmě vynaložit, abychom dosáhli 1 Kč zisku. Ukazuje jaká část z 1 Kč "utopené" v nákladech se firmě vrátí v podobě zisku.

  
 zisk
Rentabilita nákladů = ------------------------- * 100 [%]
 celkové náklady
  

Čisté ziskové rozpětí

Tento ukazatel je obdobný jako ukazatel rentability tržeb, ale porovnává místo tržeb celkové výnosy firmy. Měří tedy podíl čistého zisku, který připadá na 1 Kč výnosů.

  
 zisk
Čisté ziskové rozpětí = --------------------------------------------------------- * 100 [%]
 provozní výnosy + mimořádné výnosy
  

Nákladovost

Tento ukazatel vyjadřuje jaká část z 1 Kč tržeb připadá na celkové náklady.

  
 náklady + daň z příjmu
Nákladovost = ---------------------------------------- * 100 [%]
 tržby
  

Výnosnost vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu, např. výnos pětiletých státních dluhopisů. Pro vlastníky podniku je tento ukazatel klíčovým měřítkem toho, jak byly prostředky, které do podniku vložili, zhodnoceny. Slouží pro jejich rozhodování o tom, zda vysoce riziková investice, kterou vklad do podniku je, je výnosnější než jiné investiční příležitosti. Základem pro srovnání jsou zpravidla státem garantované dluhopisy, které jsou považovány za nejméně rizikovou investici. Je-li hodnota ukazatele rentabilita vlastního kapitálu trvale nižší, racionálně uvažující investor svůj kapitál bude chtít zhodnotit výhodnějším způsobem.

V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Ukazatelé likvidity (Liquidity ratios)

Avizují, jak si na tom stojí firma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům. Tedy jak rychle je schopna tyto své závazky splácet. Tato schopnost je vyjádřena solventností a likviditou podniku.

Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku do hotovostní formy. Je obecnou charakteristikou majetku. V závislosti na míře obtížnosti jednotlivých složek aktiv přeměnit se na likvidní (peněžní) prostředky se rozlišuje likvidita běžná, pohotová a hotovostní.

Solventnost je vyjádřením schopnosti "podniku získat prostředky na úhradu svých závazků".

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

Likvidita běžná (likvidita III. stupně)

Říká, kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit naše věřitele, kdybychom v určitém momentě přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost.

  
 oběžná aktiva
Běžná likvidita = ------------------------------------------------------------------
 krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry
  

(doporučená hodnota je 1,5 - 2,5)

 

Uvedený ukazatel vyjadřuje "kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku." Čitatel je nutno poupravit o nedobytné pohledávky, tj. zahrnout jen pohledávky v čisté výši. Někdy je použito pravidlo započítávání jen jedné poloviny výše pohledávek.

Nezahrnují se sem ani náklady příštích období, jelikož přesahují období jednoho roku a tudíž je nelze začlenit do oběžného majetku.

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je příznivější zachování platební schopnosti podniku. Za optimální hodnotu ukazatele je považováno 2:1.

Likvidita pohotová (likvidita II. stupně)

Je "očištěna" o ne zrovna příliš likvidní položku - zásoby. Jinak řečeno, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti (pokladna či bankovní účet) je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků.

  
 oběžná aktiva - zásoby
Pohotová likvidita = -----------------------------------
 krátkodobé závazky
  

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 - 1,2)

 

Ukazatel pohotové likvidity Poměřuje pohotová oběžná aktiva ke krátkodobým dluhům tím, že z oběžných aktiv jsou vyloučeny zásoby.

Ačkoli není vytvořeno kritérium pro výši tohoto ukazatele, za uspokojivou hodnotu se mezi finančními analytiky považuje hodnota ve strojírenství kolem 77,7 % v porovnání s oborovými průměry.

Výsledná hodnota ukazatele může mít určitý nedostatek o výpovědi pohotové likvidity, a to pokud se o závazcích z poskytnutého finančního pronájmu neúčtuje do dlouhodobých závazků.

Likvidita okamžitá (likvidita I. stupně)

Je právem považována za nejpřísnější likvidní ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky "ihned" - tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry.

  
 finanční majetek
Okamžitá likvidita = -------------------------------------------------------------
 krátkodobé závazky + běžné bank. úvěry
  

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 - 0,5)

 

V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Likvidita provozní

Užívá tokové veličiny Cash flow, která měří vnitřní finanční potenciál firmy a udává, jaká část z peněžního toku z provozní činnosti připadá na 1 Kč závazků.

Vhodně doplňuje výše uvedené Ukazatelé likvidity, neboť poskytuje obraz o tom, jak je firma schopna splácet své krátkodobé či dlouhodobé závazky z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Tento ukazatel by měl vykazovat vyšší než 30% hodnotu.

  
 bilanční Cash Flow
Solventnost firmy = -------------------------------------------------------------------------------- * 100 [%]
 závazky (krátkodobé + dlouhodobé) - finanční majetek
  

Podíl pracovního kapitálu na celkových aktivech

Vyjadřuje podíl čistého pracovního kapitálu na aktivech.

Čistý pracovní kapitál představuje část volných prostředků, která zůstane podniku k dispozici po úhradě všech běžných závazků. Lze ho zjistit jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých cizích pasiv (krátkodobých závazků).

Dostatek tohoto kapitálu souvisí s likviditou podniku a je určován dobou obratu zásob, pohledávek, dobou dodavatelského úvěru a dalšími kritérii pro hodnocení úspěšnosti podniku.

K zvýšení čistého pracovního kapitálu dochází zvyšováním oběžných aktiv nebo snižováním krátkodobých závazků, naopak ke snižování čistého pracovního kapitálu dochází snižováním oběžných aktiv nebo zvyšováním krátkodobých závazků.

  
 pracovní kapitál netto
Podíl pracovního kapitálu = -----------------------------------
 celková aktiva
  

Výše závazků vzhledem ke kapitálu (Debt to Equity Ratio)

Měří výši závazků společnosti vzhledem k účetní hodnotě společnosti. Vyjadřuje jak veliký poměr dluhů a kapitálu potřebuje společnost ke svému provozu.

  
 celkový dluh
Výše závazků vzhledem ke kapitálu = ---------------------------------
 celkový vlastní kapitál
  

Krytí zásob pracovním kapitálem

Krytí zásob pracovním kapitálem je dáno podílem pracovního kapitálu na financování zásob.

  
 čistý pracovní kapitál
Krytí zásob pracovním kapitálem = ----------------------------------
 zásoby
  

Poměr dlouhodobých závazků k majetku (Long Term Debt to Total Asset Ratio Equity)

V tomto případě jde o aktiva korporace, které jsou financována pomocí úvěrů a finančních závazků, které trvají více než jeden rok. Poměr poskytuje obecný pohled schopnosti plnit finanční požadavky na nesplacených úvěrech. Meziroční pokles v této metrice naznačuje, že společnost se postupně stává méně závislá na dluhu, který podporuje její podnikání.

Vyjadřuje schopnost společnosti platit své krátkodobé závazky.

  
 dlouhodobé závazky
Poměr dlouhodobých závazků k majetku =-------------------------------------
 celková aktiva
  

Ukazatelé aktivity (Activity ratios)

Poskytují informace o tom, jak efektivně se ve firmě hospodaří s aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami...), tedy respektive, jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky. Pokud má podnik více aktiv, než je potřeba, vznikají zbytečné náklady, pokud jich má naopak málo, přichází o možné tržby.

Ukazatele hospodářské aktivity se obvykle vyjadřují ve dvou formách - době obratu či rychlosti obratu aktiv.

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

Ukazatel obratu (rychlosti obratu)

Rychlost obratu, někdy nazývána jen jako obrat, se dá vyjádřit vztahem

  
 tržby nebo náklady za určité období
Obrat = ---------------------------------------------------------
 zvolená položka aktiv nebo pasiv
  

Doba obratu

Doba obratu zvolené položky aktiv nebo pasiv je dána základním vztahem

  
 zvolená položka aktiv nebo pasiv
Doba obratu = 360 * ------------------------------------------------------
 tržby nebo náklady za určité období
  

Obrat aktiv

Označovaný též jako produktivita vloženého kapitálu, měří efektivnost využití veškerých aktiv ve firmě. Ukazuje, jak se zhodnocují naše aktiva ve výrobní činnosti firmy bez ohledu na zdroje jejich krytí.

  
 tržby
Obrat aktiv = -----------------------
 celková aktiva
  

Jedná se o komplexního ukazatele měřící rychlost obratu použitých celkových aktiv, tj. ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok.

Při mezipodnikovém srovnání je nutné zohlednit stáří stálých aktiv a dát pozor na rozdíly dané zvolenou odpisovou metodou.

Standardizovanou doporučenou hodnotou pro podniky činné v oblasti strojírenství je index v rozmezí 1 až 1,5.

Obrat stálých aktiv

Je ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého HIM. Případná nepříznivá hodnota signalizuje její nízké využití a je upozorněním pro výrobu, aby zvýšila využití svých výrobních kapacit. Zároveň je upozorněním pro manažery, aby omezili firemní investice.

  
 tržby
Obrat stálých aktiv = --------------------
 stálá aktiva
  

Ukazatel obratu stálých aktiv vyjadřuje, jaká výše tržeb byla vyprodukována z 1 Kč celkového majetku podniku. Je často využíván při komparativní analýze.

Pokud výsledná hodnota ukazatele rychlosti obratu stálých aktiv je nízká, je vhodné zvyšovat tržby nebo odprodávat aktiva.

Doporučuje se, aby hodnota ukazatele dosahovala v průměru 5,1.

V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Obrat HIM

Ukazatel produktivity (míry využití) věcného kapitálu (HIM). Udává kolik je schopna 1 Kč vázaná ve HIM vyprodukovat Kč tržeb.

  
 tržby
Obrat HIM = -----------------------------------------------
 dlouhodobý hmotný majetek
  

Obrat oběžných aktiv

Vyjadřuje počet obrátek oběžného majetku za jeden rok, nebo lze také říci kolik vyprodukuje 1 Kč vázaná v oběžných aktivech Kč tržeb.

  
 tržby
Obrat oběžných aktiv = -----------------------
 oběžná aktiva
  

Obrat zásob

Sděluje, kolikrát je během roku každá položka zásob přeměněna v hotovost (prodána) a znovu uskladněna. Přináší tedy přehled o úrovni likvidity těchto zásob.

  
 tržby
Obrat zásob = --------------
 zásoby
  

Ukazatel rychlosti obratu zásob udává, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob.

Obecně se v praxi používají v čitateli místo výše tržeb celkové náklady.

 

Doporučená hodnota pro tento ukazatel je od 4,5 do 6.

Doba obratu aktiv

Udává průměrný počet dnů, po než jsou celková aktiva vázány v podnikání do doby jejich spotřeby. Pokud je ukazatel nižší než průměrná hodnota v oboru, firma hospodaří lépe, než je obvyklé.

  
 celková aktiva
Doba obratu stálých aktiv = 360 * ------------------------ [ve dnech]
 tržby
  

Doba obratu stálých aktiv

Udává průměrný počet dnů, po než jsou stálá aktiva vázány v podnikání do doby jejich spotřeby. Pokud je ukazatel nižší než průměrná hodnota v oboru, firma hospodaří lépe, než je obvyklé.

  
 stálá aktiva
Doba obratu stálých aktiv = 360 * --------------------- [ve dnech]
 tržby
  

Doba obratu HIM

Ukazuje počet dní než suma denních tržeb dosáhne hodnoty HIM.

  
 hmotný investiční majetek
Doba obratu HIM = 360 * --------------------------------------- [ve dnech]
 tržby
  

Doba obratu oběžných aktiv

Ukazuje, kolik dní se kapitál vyskytuje ve formě oběžného majetku, než se přemění v tržby.

  
 oběžná aktiva
Doba obratu oběžných aktiv = 360 * ------------------------ [ve dnech]
 tržby
  

Doba obratu zásob

Udává, za jakou dobu firma průměrně prodá své zásoby. Jinak řečeno, jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe finanční prostředky.

Pomocí ukazatele obratu zásob lze vypočítat, kolik dnů jsou oběžná aktiva vázána v určité formě zásob. Tento ukazatel udává počet dní, za něž se zásoba přemění v hotovost nebo pohledávku.

  
 zásoby
Doba obratu zásob = 360 * ------------------------ [ve dnech]
 celková aktiva
  

Doba obratu pohledávek

Neboli doba splatnosti pohledávek nám říká, za jak dlouhou dobu (v průměru) nám zákazník zaplatí; tedy jak dlouhou dobu máme v těchto pohledávkách vázány naše finance.

  
 pohledávky
Doba obratu pohledávek = 360 * ----------------------- [ve dnech]
 pohledávky
  

Hodnota doby obratu pohledávek měla odpovídat průměrné době splatnosti faktur. Standardní hodnota tohoto ukazatele pro všechny podniky je běžně uváděna kolem 30 dnů. V průběhu roku by měl vrcholový management kontrolovat ukazatel doby obratu pohledávek se stanovenou lhůtou splatnosti a porovnávat, zda inkaso probíhá v souladu se stanovenými podmínkami.

V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Obchodní deficit (Trade Deficit)

Označuje rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a mezi dobou úhrady krátkodobých závazků. Udává počet dnů, které je třeba profinancovat.

Porovnáním doby obratu pohledávek a doby obratu závazků lze stanovit obchodní deficit, a tedy to, jestli podnik úvěruje svoje zákazníky, anebo naopak jestli dodavatelé pomáhají financovat provoz podniku. V prvním případě to může znamenat potřebu dalších zdrojů financování, v druhém případě zvýšení volného peněžního toku. Stanovení obchodního deficitu má klíčový význam pro stanovení kapitálové potřeby ve finančním řízení.

    
 pohledávky z obchodního styku krátk. závazky z obchodního styku
Obchodní deficit =----------------------------------------------- - -----------------------------------------------------
 (tržby / 365) (tržby / 365)
    

Doba samoreprodukce

Ukazatel informuje, za jak dlouhou dobu bude obnovena položka vlastního kapitálu z cash flow, zjednodušeně řečeno, za jak dlouho si na sebe podnik vydělá. Uvádí se, že tato doba (počet let), by neměla přesáhnout 8 let.

  
 vlastní kapitál
Doba samoreprodukce = -----------------------------
 čistý zisk + odpisy
  
 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

Ukazatelé zadluženosti (Leverage ratios)

Přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability.

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují zejména vztah mezi cizími a vlastními zdroji firmy. Tedy míru, do jaké je podnik financován cizími zdroji. Zadluženost obecně nemusí být negativní charakteristikou firmy. Její růst ve stabilní firmě totiž přispívá ke zvyšování rentability (efekt finanční páky). S rostoucí zadlužeností však roste riziko, že společnost bude mít problémy se splácením úroků a dostane se do nepříznivé finanční situace. Obecně platí, že je vhodné vypočítané ukazatele sledovat v porovnání s odvětvím a s konkurenty společnosti. Pro srovnání s odvětvím je v českém prostředí možné využít statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Zároveň je vhodné sledovat vývoj ukazatelů v čase.

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

Celková zadluženost

Ukazatel zadluženosti bývá též označován jako ukazatel věřitelského rizika (angl. debt ratio). Celkové závazky v tomto ukazateli zahrnují závazky krátkodobé i dlouhodobé, včetně bankovních úvěrů. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost celkového majetku podniku a tím vyšší riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen. Zadluženost ovlivňuje nejen riziko věřitelů, ale také celkovou výnosnost podniku, neboť použití cizích zdrojů zvyšuje náklady podniku. Ukazatel má velký význam zejména pro dlouhodobé věřitele.

  
 cizí zdroje
Celková zadluženost = ----------------------- * 100 [%]
 celková aktiva
  

Dlouhodobá zadluženost

Výsledek vyjadřuje, kolik Kč dlouhodobých dluhů připadá na 1 Kč aktiv, jinými slovy kolika Kč dlouhodobých dluhů je zatížena každá 1 Kč aktiv. Tento ukazatel nepostihuje celkovou zadluženost podniku, bere v úvahu jen dlouhodobé dluhy. Vyjadřuje, jaká část podniku je financována dlouhodobými dluhy a napomáhá nalézt rozumnou míru mezi krátkodobým a dlouhodobým financováním. Z cizího kapitálu je dlouhodobý ten, který má pro společnost riziko relativně nižší - nehrozí totiž splatnost během příštích dvanácti měsíců.

  
 dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouhodobé
Dlouhodobá zadluženost = ------------------------------------------------------------------------------ * 100 [%]
 celková aktiva
  
V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Běžná zadluženost

Ukazatel funguje na podobném principu jako ukazatel dlouhodobé zadluženosti. Ukazatel popisuje, jaká úroveň majetku organizace je kryta krátkodobým cizím kapitálem. Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy.

  
 krátkodobý cizí kapitál
Běžná zadluženost = ---------------------------------- * 100 [%]
 celková aktiva
  

Koeficient samofinancování

Ukazatel vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkovém majetku podniku, u úspěšných podniků by měl být vyšší než 0,3. Podstatou je vyjádření nezávislosti podniku na cizím kapitálu, určitá míra "soběstačnosti" podniku. Někdy bývá uváděn jako "kvóta vlastního kapitálu". Jedná se o doplňkový ukazatel Celkové zadluženosti podniku. Sleduje dlouhodobou stabilitu společnosti, především to, jaký způsobem financuje společnost svá aktiva. Měl by se však posuzovat v návaznosti na rentabilitu podniku. Doporučuje se, aby tento ukazatel neklesal pod úroveň 30 %. Žádoucí hodnota by neměla být stanovena jako minimum, ale spíše je vhodnější stanovit interval doporučených hodnot pro konkrétní podnik.

  
 vlastní jmění
Koeficient samofinancování = ----------------------- * 100 [%]
 celková aktiva
  

Finanční páka

Vyjadřuje, kolikrát převyšuje celkový kapitál velikost vlastního kapitálu. Ukazatel finanční páky (FP) je jednou z forem vyjádření míry zadluženosti podniku a je vyjádřen podílem cizího kapitálu na celkové finanční struktuře podniku. Je založen na skutečnosti, že cizí kapitál je obvykle levnější než vlastní a to do té doby, dokud podnik dokáže každou korunu kapitálu zhodnotit více než je úroková sazba dluhu.

Poměr rentability vlastního kapitálu k rentabilitě celkového kapitálu má být vždy větší než 1 a tento ukazatel se nazývá index finanční páky.

  
 celková aktiva
Finanční páka = -----------------------
 vlastní jmění
  

Dlouhodobé krytí aktiv

Ukazatel určuje podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech organizace. Podkapitalizování podniku může být pro podnik nebezpečné, neboť nastává tehdy, je-li firma příliš zadlužena a výše vlastního kapitálu je nepřiměřená rozsahu provozní činnosti podniku. Dochází k němu zpravidla v období prosperity firmy, která v důsledku zvyšování objemu zakázek zvyšuje svůj majetek, pro který hledá zdroje finančního krytí. Hodnota ukazatele by rozhodně měla být větší než 1, neboť podle zásad správného financování by firma měla dlouhodobý majetek krýt dlouhodobým kapitálem, který by měl být dostatečně vysoký, aby nejen umožňoval financování stálých aktiv, ale vytvářel v potřebné výši i dostatečný pracovní kapitál, nezbytný pro zajištění běžného chodu podniku.

  
 vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál
Dlouhodobé krytí aktiv = --------------------------------------------------------------
 celková aktiva
  

Míra zadluženosti (Poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu)

Je poměrně významným ukazatelem pro banku z hlediska poskytnutí úvěru. Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění; optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění.

Pro porovnání ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové řadě. Znamená to, zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje nebo snižuje. Při nárůstu tohoto ukazatele dochází ke zvyšování podílů cizích zdrojů použitelných na krytí potřeb podniku. Ukazatel signalizuje bance a věřitelům, do jaké míry by mohli přijít o své nároky, a akcionářům ukazuje riziko ztrát v případě likvidace podniku.

  
 cizí zdroje
Míra zadluženosti = ---------------------- * 100 [%]
 cvlastní jmění
  

Úrokové krytí

Je poměrový ukazatel, který nám říká, kolikrát jsou úroky s poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší úroveň finanční situace ve firmě.

Ukazatel měří, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit před tím, než se společnost dostane na úroveň, kdy již nebude schopna zaplatit své úrokové povinnosti. V čitateli zlomku se používá provozní zisk, tj. hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní, který se porovnává s celkovým ročním úrokovým zatížením.

U tohoto ukazatele se za dobrou považuje hodnota větší než 3, za vynikající hodnota nad 6. Pro strojírenské odvětví je přímo stanovena doporučená hodnota větší než 4,5.

  
 HV za účetní období + daň z příjmu + nákladové úroky
Úrokové krytí = ------------------------------------------------------------------------------
 nákladové úroky
  
V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Poměr dlouhodobých dluhů k vlastnímu jmění

Ukazuje kolik dlouhodobých dluhů připadá na 1 Kč vlastního jmění.

  
 dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouh.
Poměr dlouhod. dluhů k vlastnímu jmění = -------------------------------------------------------------------
 vlastní jmění
  

Míra finanční samostatnosti

Reciproká hodnota předcházejícího ukazatele Zadluženost vlastního jmění ukazuje, kolikrát pokryje vlastní jmění celkové závazky.

  
 vlastní jmění
Míra finanční samostatnosti = -----------------------
 cizí zdroje
  

Dlouhodobé krytí stálých aktiv

Ukazatel popisuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. Jakmile je výsledná hodnota vyšší než 1, tak je možné hovořit o tzv. překapitalizaci, která znamená stabilitu podniku, ale nižší efektivnost podnikatelského procesu.

  
 vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál
Dlouhodobé krytí stálých aktiv = -----------------------------------------------------------
 stálá aktiva
  

Doba návratnosti úvěru

Ukazatel vyjadřuje počet let, po které by trvalo splácení úvěru z peněžního toku.

  
 bankovní úvěry a výpomoci
Doba návratnosti úvěru = -----------------------------------------------------------------
 hospodářský výsledek + odpisy HIM a NIM
  

Úrokové zatížení

Tento ukazatel nám vyjadřuje, kolik % z našeho zisku nám odčerpávají placené úroky. Tento ukazatel by neměl přesáhnout 40% hranici. Jedná se o doplňující ukazatel k ukazateli úrokového krytí. Je důležitý k rozhodování managementu o zvyšování či snižování cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku. Pro kvalitní rozhodování je dále potřeba pákových ukazatelů, které podají obraz o zvyšování či snižování efektivnost podnikání.

  
 nákladové úroky
Úrokové zatížení = --------------------------------- * 100 [%]
 HV + nákladové úroky
  

Doba splácení dluhu

Doba splácení dluhu je pojem, který označuje počet roků, za které bude podnik schopný splatit všechny dluhy za předpokladu, že udrží současnou úroveň tvorby cash flow.

  
 cizi zdroje - rezervy
Doba splácení dluhu = ----------------------------------------------------------------------- [roky]
 výsledek hospodaření za úč. období + odpisy
  

Doba splatnosti celkového dluhu

Vyjadřuje, za jak dlouho je firma schopna uhradit své závazky. Za příznivou hodnotu se považuje ukazatel do 3 let.

  
 krátkodobé + dlouhodobé závazky - finanční majetek
Doba splácení dluhu = ----------------------------------------------------------------------------------------------- [roky]
 VH za účetní období + odpisy + změna stavu rezerv a opr. položek
  

Ukazatelé kapitálového trhu (Indicators of Capital Market)

Porovnávají výsledky hospodaření podniku s tím, jak jeho budoucnost vidí investoři. Zároveň nastíní, jak je trh hodnocen minulou činností podniku a jaké je další budoucí výhled, jeho výsledkem jsou úrovně - likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnost podniku.

Tato skupina ukazatelů tržní hodnoty se od předchozích ukazatelů liší a to z kvantitativní stránky.

Předchozí ukazatele poukazovaly z větší části na minulý vývoj finanční situace podniku s využitím údajů z účetních výkazů.

Naproti tomu ukazatele tržní hodnoty analyzují kapitálový trh, který je důležitým parametrem k vykreslení hospodářské situace podniku pro současné i budoucí investory. Minulá činnost podniku je hodnocena pro predikci budoucnosti podniku.

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

Čistý zisk na akcii (Earnigs Per Share - EPS)

Zisk společnosti je nejdůležitější sledovanou makroekonomickou veličinou. Ukazatel čistého zisku na akcii je považován za klíčový údaj o finanční situaci společnosti. Jeho význam spočívá v tom, že odráží výsledek a úspěch ve vztahu i ke konkurentům a informuje akcionáře o velikosti zisku na jednu akcii, který by mohl být vyplacen ve formě dividend.

Ukazatel lze označit také jako rentabilitu na 1 akcii. Informuje akcionáře o velikosti zisku na jednu kmenovou akcii, který by mohl být vyplacen ve formě dividend, pokud by podnik neuvažoval o reinvestici.

Ukazatel se využívá při porovnání finanční výkonnosti akcií různých společností (pozor, vykázaný zisk může být ovlivněn účetní politikou podniku). Je to jeden z významných ukazatelů výkonnosti firem kótovaných na burze.

  
 hospodářský výsledek za účetní období
Čistý zisk na akcii = -----------------------------------------------------------
 počet vydaných kmenových akcií
  

Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (Price Earnings Ratio - P/E)

Ukazatel představuje poměr tržní ceny akcie k čistému zisku na akcii (EPS). Je po velikosti zisku nejsledovanějším mikroekonomickým údajem. Jde o důležitý poměrový ukazatel, který slouží k ohodnocení jednotlivých akciových titulů. Čím je ukazatel P/E vyšší, tím je daná akcie vzhledem k zisku (současnému nebo očekávanému) dražší a naopak.

Odhaduje počet let potřebných ke splácení ceny akcie jejím výnosem. Ukazuje kolik Kč jsou investoři ochotni zaplatit za 1 Kč vykazovaného zisku. Významnou roli při hodnocení hraje investorské riziko a očekávání.

Relativně vysoká hodnota v rámci odvětví znamená, že investoři očekávají v budoucnu vysoký růst dividend nebo že akcie obsahuje malé riziko, díky kterému se investoři spokojí s menším výnosem. Naopak nízká hodnota může znamenat nízký růstový potenciál firmy či vyšší rizikovost firmy.

  
 průměrná tržní cena akcie
Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii = --------------------------------------
 čistý zisk na akcii (EPS)
  

Peněžní tok na akcii

"Modifikovaný ukazatel rentability akcie" ukazuje, jaká část peněžního toku připadá na 1 akcii a používá se k porovnání několika společností. Nevypovídá nic o vyplacené dividendě!

  
 hospodářský výsledek + odpisy
Peněžní tok na akcii = ---------------------------------------------------
 počet vydaných kmenových akcií
  

Dividenda na akcii (DA)

Udává výši dividendy připadající na 1 akcii, tj. výnos akcionáře z investice.

  
 celkový roční úhrn vyplacených dividend
Dividenda na akcii = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 počet emitovaných kmenových akcií (= základní jmění / nominální hodnota akcie)
  

Dividendový výnos (Dividend Yield)

Udává procentuální zhodnocení investice akcionáře a je jednou z důležitých motivací k prodeji, držbě nebo koupi akcie pro investory. Dividendový výnos je dán vztahem dividendy připadající na 1 akcii ku tržní ceně (kurzu) akcie.

Jestliže ukazatel roste v důsledku klesající tržní ceny, znamená to pro akcionáře horší prodejnost akcie. Jestliže ale ukazatel roste v důsledku rostoucích dividend jsou akcie pro akcionáře atraktivní.

  
 dividenda na akcii * 100
Dividendový výnos = -----------------------------------------
 průměrná tržní cena akcie
  
V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Ziskový výnos

Pro investora je mírou rentability vloženého kapitálu. Ziskový výnos se počítá jako podíl zisku po zdanění a tržní kapitalizace podniku. Použitelnost ziskového výnosu je omezena stejně jako u dividendového výnosu.

  
 čistý zisk na akcii (EPS)
Ziskový výnos = -----------------------------------------
 průměrná tržní cena akcie
  

Účetní hodnota akcie (Share Book Value)

Říká, jaká část vlastního jmění připadá na 1 akcii. Dá se porovnat s tržní cenou akcie. Ukazatel využívají převážně investoři při hodnocení činnosti podniku.

Účetní hodnota na akcii představuje hodnotu majetku společnosti, který náleží jedné akcii po prodeji všeho majetku a odečtení všech závazků. Teoreticky by se měla účetní hodnota společnosti na akcii krýt s cenou akcie. Porovnáním účetní hodnoty společnosti s tržní kapitalizací dává základní pohled na to, zda je společnost nadhodnocená, nebo podhodnocená.

  
 vlastní jmění
Účetní hodnota akcie = --------------------------------------------------
 počet vydaných kmenových akcií
  

Cena akcie k tržní hodnotě

Ukazuje poměr tržní hodnoty firmy k její účetní hodnotě. Z hodnoty menší 1vyplívá, že firma má vyšší tržní hodnotu než výše vlastního jmění a naopak.

  
 počet kmen. akcií * prům. tržní cena akcie(= tržní hodnota podniku)
Cena akcie k tržní hodnotě = -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 vlastní jmění
  

Výplatní poměr (Payout Ratio)

Ukazatel výplatního poměru vyjadřuje, jak velký podíl vytvořeného zisku po zdanění je vyplácen akcionářům a to v podobě dividend. Lze ho vyjádřit jako poměr dividend na 1 akcii a čistého zisku na 1 akcii.

  
 dividenda na akcii (DA)
Výplatní poměr = ----------------------------------
 čistý zisk na akcii (EPS)
  

Výplatní poměr k nominální hodnotě akcie

Vyjadřuje v jakém poměru vzhledem k nominální hodnotě 1 akcie je vyplácena dividenda. Akciové společnosti často fixují výplatu dividend právě k nominální hodnotě.

  
 dividenda na akcii (DA)
Výplatní poměr k nom. hodnotě akcie = -----------------------------------------
 nominální hodnota 1 akcie
  

Návratnost investic (Return On Investments - ROI)

ROI dává do poměru průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice a náklady na investici. Jako zisk se bere čistý zisk, tedy po zdanění, protože představuje skutečně efekt plynoucí podniku ze své činnosti. Investiční náklady jsou představovány průměrnou zůstatkovou hodnotou investice. Vypočtená hodnota ROI se srovnává s investorem požadovanou mírou zúročení. Je-li vyšší, investice je výhodná, je-li nižší, platí opak a od investice bychom měli upustit.

  
 EBIT
ROI = --------------------------------------------------------
 celková aktiva - krátkodobé cizí zdroje
  

Tržní hodnota podniku (v tis. Kč)

Oceňování podniku je individuálním a velmi složitým procesem, na kterém pracuje celý tým odborníků z různých profesí. Cílem oceňování firmy je stanovení jeho tržní hodnoty s přihlédnutím k mnoha různým faktorům působících na současnou, ale především budoucí ekonomickou situaci podniku. Tržní hodnotu ocenění ale nelze exaktně určit, výsledek stanovený pomocí zvolené metody dává ekonomický obraz o podniku a je nutné s ním dále pracovat (porovnávat, hodnotit, srovnávat s jinými případy ocenění). Zde použitá velice zjednodušeně určená hodnota se vypočítá se počtem vydaných akcií vynásobených tržní cenou 1 akcie.

  
 počet vydaných akcií * průměrná tržní cena akcie
Tržní hodnota podniku = --------------------------------------------------------------------------
 1000
  

 

Ukazatelé na bázi cash flow (Indicators based on cash flow)

Ukazatelé na bázi cash flow patří mezi poměrové ukazatele. Jsou označovány také jako ukazatele cash flow nebo ukazatele s využitím cash flow.

Pomocí těchto ukazatelů se měří význam finančních toků ve finanční situaci podniku. Cash flow nahrazuje v poměrových ukazatelích zisk. Důležité je předem vymezit druh cash flow, který se bude pro výpočty ukazatelů používat, a způsob jeho výpočtu. Pro většinu ukazatelů se používá cash flow z provozní činnosti. Tedy se poměřují finanční toky z provozní činnosti s vybranými položkami výkazu zisků a ztrát nebo rozvahy.

Úkolem analýzy cash flow je zachytit varovné signály možných platebních potíží a posoudit vnitřní finanční potenciál firmy. Ukazatele obvykle vycházejí z jiných poměrových ukazatelů (např. rentability, likvidity), ve kterých je účetní zisk zpravidla nahrazen právě cash flow.

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

Cash flow rentabilita tržeb (ROS (CF))

Ukazatel cash flow rentabilita tržeb označuje finanční efektivitu firmy. Ukazatel je odvozen od ukazatele rentability tržeb (ROS), místo zisku se však do čitatele dosazuje cash flow. Touto úpravou je ukazatel ROS (CF) méně ovlivněn investičními cykly a stupněm odepsanosti stálých aktiv.

  
 cash flow z provozní činnosti
Cash flow rentabilita tržeb = ------------------------------------------------ * 100 [%]
 roční tržby
  

Cash flow rentabilita obratu

Ukazatel cash flow rentabilita obratu označuje finanční efektivitu hospodaření firmy. Představuje schopnost vytvářet z celkového obratu finanční přebytky, které jsou potřebné pro další posilování pozice podniku.

  
 cash flow z provozní činnosti
Cash flow rentabilita obratu = ---------------------------------------------- * 100 [%]
 obrat
  

Cash flow rentabilita aktiv (ROA (CF))

Ukazatel cash flow rentabilita aktiv označuje, jakou část příjmů podnik generuje z kapitálu vázaného v majetku. Ukazatel je odvozen od ukazatele rentability aktiv (ROA), místo zisku se však do čitatele dosazuje cash flow.

  
 cash flow z provozní činnosti
Cash flow rentabilita aktiv = --------------------------------------------- * 100 [%]
 aktiva
  

Cash flow rentabilita celkového kapitálu

Ukazatel cash flow rentabilita celkového kapitálu označuje schopnost přijímat úvěry, protože cash flow z provozní činnosti nezahrnuje finanční náklady.

  
 cash flow z provozní činnosti
Cash flow rentabilita celkového kapitálu = ---------------------------------------------- * 100 [%]
 kapitál
  

Cash flow rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu z cash flow označuje kolik cash flow připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Je odvozen z ukazatele rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity), ve kterém je zisk nahrazen cash flow. Na ukazatel rentability vlastního kapitálu z cash flow nepůsobí odpisy ani tvorba dlouhodobých rezerv.

  
 cash flow z provozní činnosti
Cash flow rentabilita vlastního kapitálu = -------------------------------------------- * 100 [%]
 vlastní kapitál
  

Stupeň oddlužení

Ukazatel stupeň oddlužení označuje schopnost podniku dostát svým závazkům z vlastních finančních možností. Je indikátorem racionality finanční politiky podniku. Jde o poměr mezi financováním cizím kapitálem a schopností podniku hradit vzniklé závazky z vlastní finanční síly.

  
 cash flow z provozní činnosti
Stupeň oddlužení = -------------------------------------------- * 100 [%]
 cizí kapitál
  

Doba splácení dluhů

Ukazatel doba splácení dluhů označuje počet roků, za které bude podnik schopný splatit všechny dluhy za předpokladu, že udrží současnou úroveň tvorby cash flow.

  
 cizí zdroje
Doba splácení dluhů = -------------------------------------------- [roky]
 cash flow z provozní činnosti
  

Finanční rentabilita finančních fondů

Finanční rentabilita finančních fondů je ukazatel, který vyjadřuje míru schopnosti podniku reprodukovat z vnitřních zdrojů hodnotu finančního fondu. Finančním fondem se rozumí čistý pracovní kapitál.

  
 cash flow z provozní činnosti
Finanční rentabilita finančních fondů = -------------------------------------------- * 100 [%]
 finanční fond
  

Likvidita z cash flow

Ukazatel likvidita z cash flow označuje schopnost podniku splácet své splatné závazky z vytvořených peněžních prostředků. Ukazatel je odvozen z ukazatelů likvidity.

  
 cash flow z provozní činnosti
Likvidita z cash flow = -------------------------------------------- * 100 [%]
 krátkodobé závazky
  
V aplikaci finanční analýzy najdete tyto poměrové ukazatele

Úrokové krytí

Ukazatel úrokové krytí ukazuje, kolikrát jsou nákladové úroky pokrývány vytvořenými peněžními prostředky.

  
 cash flow z provozní činnosti
Úrokové krytí = ------------------------------------------
 placené úroky
  

Cash flow úrokové krytí nákladů

Ukazatel cash flow úrokové krytí nákladů označuje schopnost podniku hradit nákladové úroky z vytvořeného cash flow. Ukazatel je odvozen z ukazatele úrokového krytí, ve kterém je zisk nahrazen cash flow. Kromě toho je ve výpočtu zohledněna úspora na dani z příjmu PO.

  
 CF z provozní činnosti + nákladové úroky * (1 - sazba daně z příjmů)
CF úrokové krytí nákladů = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 100 [%]
 nákladové úroky * (1 - sazba daně z příjmů)
  

Cash flow na akcii

Ukazatel cash flow na akcii označuje schopnost podniku vyplácet dividendy. Ukazatel slouží také ke krátkodobému rozhodování o použití kapitálu. Je odvozen z ukazatele čistý zisk na akcii (EPS - Earnings Per Share), ve kterém je zisk nahrazen cash flow. Oproti EPS není ukazatel cash flow na akcii ovlivněn metodami odpisování.

  
 cash flow z provozní činnosti
Cash flow na akcii = ------------------------------------------
 počet kmenových akcií
  

Poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii

Ukazatel poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii označuje stupeň ocenění cash flow firmy na trhu cenných papírů. Je odvozen z ukazatele (P/E - Price Earnings Ratio), ve kterém je zisk nahrazen cash flow. Oproti P/E není ukazatel ovlivněn zvolenými odpisovými metodami, díky čemuž je vhodný pro prostorové srovnání.

  
 tržní cena akcie
Poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii = ----------------------------
 cash flow na akcii
  

 

Pyramidové soustavy ukazatelů

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy do dílčích ukazatelů pomocí multiplikativních (násobení, dělení) nebo aditivních (sčítání, odčítání) metod. Metoda pyramidového rozkladu umožňuje odhalit vzájemné vazby a vztahy mezi jednotlivými ukazateli. Dílčí ukazatele na sebe nejsou bezprostředně závislé, ale jakákoli jejich změna se projeví ve změně na něj navazujícího ukazatele. Za vrcholový ukazatel soustavy se považuje ukazatel významně nadřazený všem ostatním ukazatelům zahrnutým do soustavy.

Du Pont analýza (Du Pont analysis)

Du Pont analýza je pojem, který označuje rozklad ukazatele ROE či ROA. Du Pont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů. Rozklad byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs (jméno rozkladu je tedy odvozeno od společnosti Du Pont, nikoli od nějaké osoby, tedy mnohdy používaný český překlad "Du Pontova analýza" je poněkud zavádějící).

Levá strana tohoto diagramu odvozuje ziskovou marži, která se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Jsou zde vyčísleny celkové náklady postupným sčítáním jednotlivých druhů nákladů. Jejich odečtením od tržeb se pak vypočítá čistý zisk. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami, vyčísluje různé druhy aktiv a ukazuje obrat celkových aktiv.

Rozklad ukazatele ROE říká, kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability. Zlepšení lze dosáhnout např. zvýšením rentability tržeb, zrychlením obratu kapitálu, odvážnějším využitím cizího kapitálu či změnou struktury finančních zdrojů. Zkoumáním dalších ukazatelů v tomto diagramu můžeme analyzovat efekt zvyšování či snižování ceny produktu na objem prodeje, můžeme hledat možnosti jak snižovat nákladové položky, minimalizovat dluhové riziko a současně využit dluh jako finanční páku ke zvyšování rentability vlastního kapitálu.

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

 

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu Cena aplikace pro finanční analýzu podniku

Seznam použité literatury

Grünwald Rolf - Holečková Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 197 s. ISBN 80-7079-257-4.

Kislingerová Eva - Hnilica Jiří: Finanční analýza - krok za krokem. 1. vydání Praha : C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3.

Grünwald Rolf: Finanční analýza - metody a využití. Praha : VOX Consult s.r.o., 1995. 81 s.

Jiříček, Petr - Morávková Magda: Finanční analýza. Jihlava : VŠPJ, 2008, s. 5. ISBN 978-80-87035-14-6.

Kislingerová Eva: Manažerské finance. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 9788071799030.

Kislingerová Eva: Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 8071795291.

Harna Lubomír - Rezková Jiřina - Březinová Hana: Finanční analýza: včetně softwaru. 3. aktualiz. vyd. Praha : Bilance, 2007. 72 s. ISBN 80-86371-49-2.

© 2000 - 2019 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz