Prohlédněte si bližší popis jednotlivých listů FinAnalysis

Jakým problémům se vyhnete, pokud budete pravidelně zkoumat finanční kondici podniku:

Objednat

 

 

První čtyři stránky FinAnalysis vyplníte základními údaji a daty z účetních výkazů vaší firmy.

Vstupní údaje

Tento list slouží k zadávání některých důležitých vstupních údajů, potřebných pro výpočty a pro přehlednost tabulek.

Náhled na list FinAnalysis

Rozvahy netto

Do těchto listů se zadávají údaje z rozvahy pro příslušná období (u rozvahy údaje netto). Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny. V řádku PASIVA CELKEM (list Rozvahy netto) se zobrazí případný rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tento rozdíl je třeba upravit úpravou některé buňky v pasivech.

Náhled na list FinAnalysis

Výsledovky

Do těchto listů se zadávají údaje z výkazu zisků a ztrát pro příslušná období. Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny.

Náhled na list FinAnalysis

Cash flow

Do těchto listů se zadávají vypočítané stavy pro cash flow pro příslušná období. Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny.

Náhled na list FinAnalysis

 

Ostatní stránky s tabulkami a grafy se automaticky dopočítávají a vykreslují.

Grafy cash flow

List zobrazuje ve formě grafů některé vybrané veličiny z listu Cash flow.

Náhled na list FinAnalysis

Základní údaje

Na tomto listu se objeví některé základní údaje společnosti jako je počet zaměstnanců, tržby, zásoby, náklady nebo výnosy, uspořádané v jedné tabulce.

Náhled na list FinAnalysis

Horizontální analýza rozvahy + Horizontální analýza výsledovky

Tyto listy jsou výpočtovým pokračováním účetních výkazů. Tomu odpovídá i číslování sloupců v záhlaví tabulky, kde je rovněž uveden vzorec výpočtu hodnot v každém sloupci a čísla v těchto vzorcích jsou názvy sloupců v odpovídajících účetních výkazech.

Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase (o kolik % se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku, či posuzování jednotlivých ekonomických parametrů u složek výrobního programu).

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

Vertikální analýza rozvahy + Vertikální analýza výsledovky

Tyto listy jsou výpočtovým pokračováním účetních výkazů. Tomu odpovídá i číslování sloupců v záhlaví tabulky, kde je rovněž uveden vzorec výpočtu hodnot v každém sloupci a čísla v těchto vzorcích jsou názvy sloupců v odpovídajících účetních výkazech.

V této vertikální analýze je pro nákladové a výnosové položky zvolen za základ součet veškerých tržeb za výkony a zboží. Tedy řádky Tržby za prodej zboží a Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

Struktura rozvahy

Tento list ukazuje strukturu finančního krytí aktiv, základní rozdělení aktiv a jejich pokrytí zdroji.

Náhled na list FinAnalysis

Struktura aktiv + Grafy aktiv

Tyto listy umožňují detailnější pohled na majetkovou strukturu pomocí vertikální (procentní) analýzy. Grafy zobrazují vývoj celkových aktiv, vývoj stálých aktiv, vývoj oběžných aktiv i vývoj struktury HIM.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

Struktura zásob

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu zásob z aktiv. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Náhled na list FinAnalysis

Struktura pasiv

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu zdrojů pomocí vertikální (procentní) analýzy. Grafy zobrazují vývoj struktury pasiv a objem vlastního kapitálu i cizího jmění.

Náhled na list FinAnalysis

Struktura vlastního kapitálu

Tento list zobrazuje detailní přehled o struktuře vlastního kapitálu čerpaného z pasiv.

Náhled na list FinAnalysis

Struktura výnosů a nákladů + Grafy výnosů a nákladů

Tyto listy se zabývají zevrubnějším rozborem struktury výnosů a nákladů. Je zde také provedena horizontální analýza. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

Provozní náklady + Grafy provozních nákladů

Tyto listy se zabývají detailnějším rozborem struktury provozních nákladů převzatých z výsledovky. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Náhled na list FinAnalysis
Náhled na list FinAnalysis

Struktura tržeb

Tento list se zabývá detailnějším rozborem struktury tržeb. V listu je zobrazen vývoj a struktura tržeb. U tržeb je také provedena horizontální procentní analýza objemu jednotlivých typů tržeb na celkových tržbách.

Náhled na list FinAnalysis

Analýza zisku

Tento list zobrazuje různé výsledky hospodaření společnosti podle českých zvyklostí. Počítá dále údaj NOPAT třemi různými způsoby. Počítá hodnoty údajů EAT, EBT, EBIT a EBITDA.

Náhled na list FinAnalysis

Čistý pracovní kapitál

Tento list dává přehled o vývoji pracovního kapitálu za zkoumané časové období. Pracovní kapitál (Working Capital), je pojem, který označuje aktivní položky hotovostního cyklu (tj. položky, které lze nalézt na straně aktiv v rozvaze) - zásoby, pohledávky a finanční majetek. Porovnává je s krátkodobými závazky z pasiv.

Náhled na list FinAnalysis

Ukazatelé rentability

Tento list zobrazuje rentabilitu podniku, což si lze představit jako schopnost vytvářet nové zdroje a dosahovat čistého zisku, což je hlavním kritériem pro alokaci kapitálu.

Náhled na list FinAnalysis

Ukazatelé likvidity

Tento list avizuje, jak si na tom stojí firma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům. Tedy jak rychle je schopna tyto své závazky splácet. Tato schopnost je vyjádřena solventností a likviditou podniku.

Náhled na list FinAnalysis

Ukazatelé aktivity

Tento list poskytuje informace o tom, jak efektivně se ve firmě hospodaří s aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami...), tedy respektive, jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky.

Náhled na list FinAnalysis

Ukazatelé zadluženosti

Tento list přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady.

Náhled na list FinAnalysis

Ukazatelé kapitálového trhu

Tento list porovnává výsledky hospodaření podniku s tím, jak jeho budoucnost vidí investoři. Zároveň nastíní, jak je trh hodnocen minulou činností podniku a jaké je další budoucí výhled, jeho výsledkem jsou úrovně - likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnost podniku.

Náhled na list FinAnalysis

Ukazatelé na bázi cash flow

Tento list zpracovává údaje z cash flow firmy. Pomocí těchto ukazatelů se měří význam finančních toků ve finanční situaci podniku. Cash flow nahrazuje v poměrových ukazatelích zisk.

Náhled na list FinAnalysis

Du Pont analýza

Du Pont analýza je pojem, který označuje rozklad ukazatele ROE či ROA. Du Pont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů.

Náhled na list FinAnalysis

Bankrotní modely + Bankrotní modely CZE

Tyto listy zobrazují několik vybraných bankrotních modelů. Bankrotní, nebo-li predikční, modely představují systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví. Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře prosperovaly.

Náhled na list FinAnalysis

Bonitní modely

Tento list zobrazuje několik vybraných bonitních modelů. Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy.

Náhled na list FinAnalysis

Zlatá pravidla

Tento list představuje čtyři zlatá bilanční pravidla. Zlatá pravidla říkají, jakým způsobem by měla firma financovat kapitálové potřeby. Odpovídají na to, jak by měla být koncipována struktura majetku. Jde pouze o doporučení, protože podnikatelské činnosti mají mnoho specifik.

Náhled na list FinAnalysis

Hodnocení podniku

List obsahuje tabulku hodnocení stupňů likvidity. Jde o poněkud specifický pohled na likviditu podniku, kdy využívá princip pokrytí krátkodobých závazků jednotlivými složkami oběžného majetku. Dále obsahuje tabulku výnostnosti vlastního kapitálu.

Náhled na list FinAnalysis

Zaměstnanci a produktivita

Tento list zobrazuje tabulky a grafy, které jsou zaměřeny na hodnocení produktivity práce a ukazatelů spojených s personálním vývojem společnosti.

Náhled na list FinAnalysis

 

 

 

 

 

Objednat Demoverze
Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2018 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0