Jak používat naši aplikaci pro finanční analýzu firmy

Chcete si ušetřit spoustu času a zbytečnou námahu při prezentaci výsledků vaší firmy?

Na vašich poradách nebo jednáních potřebujete občas prezentovat firemní výsledky. Při prezentaci zabírají na ostatní zejména tabulky a grafy. Proč máte vymýšlet něco, co pro vás již někdo vytvořil? Vy to jen můžete použít. V aplikaci máte mnoho tabulek či grafů, které můžete použít do vaší prezentace. Nemusíte se tedy trápit s Excely, použijte hotové řešení. Vyzkoušejte zdarma demoverzi, prohlédněte si vzorovou aplikaci.

 

Jak naplníte aplikaci daty

Práce se souborem je velice jednoduchá, naplnění aplikace lze svěřit bez obav i asistentce. Pouze přepíšete hodnoty z vašich účetních výkazů do příslušných listů aplikace. Data, která je třeba zadat, má k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví. Jedná se o finanční výkazy: rozvaha, výsledovka (výkaz zisků a ztrát), případně cash flow (přehled o peněžních tocích). Tyto a volitelně další údaje (zaměstnanci, dividenda, kód OKEČ...) vložíte do prvních čtyř listů sešitu. Rozvaha a výsledovka jsou provázány přes hospodářský výsledek. Tím získáváte kontrolu po zadání. V případě rozdílu bilančních sum aktiv a pasiv je ohlášena chyba.

Výpočet všech ostatních údajů pak automaticky proběhne včetně aktualizace přítomných grafů.

 

Jak může vypadat vyplněný FinAnalysis se můžete podívat na tuto stránku

 

Jaké tabulky a grafy jsme použili

Aplikace potřebuje pro své fungování prostředí MS Excel 2000 (Win) a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikace tvoří 32 listů, jejichž vytištěním můžete získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů. Ty vám napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci klademe důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

Aplikace se skládá ze čtyř listů pro zadávání dat, která vyplní uživatel...

Vstupní údaje (období, jméno firmy, počet zaměstnanců...)

Rozvahy netto

Výsledovky

Cash flow

...a z listů, které se automaticky doplní o výpočty a grafické zobrazení dat

Propojení finanční analýzy na ABRU

Grafy cash flow

Vybrané základní údaje

 

Elementární metody finanční analýzy
Analýza absolutních (stavových) ukazatelů

Horizontální analýza (analýza trendů) rozvahy zobrazit

Horizontální analýza (analýza trendů) výsledovky zobrazit

Vertikální (procentní) analýza rozvahy zobrazit

Vertikální (procentní) analýza výsledovky zobrazit

Struktura krytí aktiv (vertikální analýza rozvahy) zobrazit

Struktura aktiv (vertikální analýza rozvahy) zobrazit

Struktura zásob (vertikální analýza rozvahy) zobrazit

Struktura pasiv (vertikální analýza rozvahy) zobrazit

Struktura vlastního kapitálu (analýza rozvahy) zobrazit

Struktura výnosů a nákladů (horizontální analýza výsledovky) zobrazit

Provozní náklady (horizontální analýza výsledovky) zobrazit

Struktura tržeb (vertikální analýza výsledovky) zobrazit

Zlatá bilanční pravidla zobrazit

Analýza zisku

Analýza zisku zobrazit

Analýza rozdílových ukazatelů (Analýza fondů finančních prostředků)

Analýza finančních fondů zobrazit

Analýza poměrových ukazatelů

Ukazatelé rentability zobrazit

Ukazatelé likvidity zobrazit

Ukazatelé aktivity zobrazit

Ukazatelé zadluženosti zobrazit

Ukazatelé kapitálového trhu zobrazit

Ukazatelé na bázi cash flow zobrazit

Ukazatelé na bázi finančních fondů zobrazit

 

Analýzy soustav ukazatelů a modelů
Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů

Du Pont analýza zobrazit

Souhrnné indexy a predikční modely

Bankrotní modely zobrazit

Bankrotní modely CZE zobrazit

Bonitní modely zobrazit

 

Zaměstnanci a produktivita práce zobrazit

 

 

Zajímala nás skladba pracovních pozic našich zákazníků, kteří si objednali FinAnalysis. Popis je trochu genderově nekorektní, správně by mělo být jednatel/jednatelka:

Pozice klienta ve firmě

 

Jak jsme se vypořádali se změnou účetních výkazů po 1.1.2016

Vznikl převodový můstek z účetních výkazů s novou strukturou po 1.1.2016 do FinAnalysis 2.16

Můžete mít 3 různé případy struktur účetních výkazů

a) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle nové struktury finančních výkazů platných od roku 2016. Potom uživatel použije sešit FinAnalysis 2.17.

b) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle starší struktury finančních výkazů platných do roku 2016. Potom uživatel použije sešit FinAnalysis 2.16.

c) uživatel FinAnalysis má některé výkazy podle nové struktury platné od roku 2016, a některé výkazy podle původní struktury. Přitom chce zachovat kontinuitu výsledků a mít všechna období v jediném sešitu. Potom použije sešit FinAnalysis 2.16 a bude muset použít převodový můstek v tomto sešitě obsažen.

 

Pro finanční období začínající od 1.1.2016 začínají platit nové struktury účetních výkazů rozvahy a výsledovky. Pokud má uživatel k dispozici ze svého ekonomického systému i výkaz podle původní struktury, pak jej může ve FinAnalysis použít stejně jako zadává data pro minulá období. Pokud má klient pouze nový účetní výkaz, je nutné data převést do struktury původního výkazu, na jehož strukturu jsou tabulky i grafy FinAnalysis naprogramovány.

FinAnalysis je postaven na struktuře účetních výkazů, které byly platné po celou zatímní dobu jeho existence, cca posledních 15 let. Nově bylo třeba umožnit stávající řešení napojené na výkazy platící do roku 2016 včetně a zároveň k tomu umožnit zadávat data již podle nové struktury výkazů fungujících v účetním roce začínajícím 1.1.2016 a dále.

Způsobem řešení použití převodového můstku a 2 nezávislých aplikací FinAnalysis můžeme zobrazovat relevantně porovnatelné výsledky analýzy firmy jak před tak i po změně výkazů v průběhu času. Kvůli této změně jsme připravili ve FinAnalysis převodový můstek z nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období data podle nových výkazů. Zároveň tím není ztracena kontinuita vývoje firmy, je stále umožněno zadávat data podle dosud platných výkazů. Lze tak mít v jedné aplikaci celou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku. Uživatel si může vybrat, do jakých období použije data podle stávající struktury a do kterých zadává data podle struktury nové. Převod mezi účetními roky 2015 a 2016

 

Metodické zadání z Českého účetního standardu

V definici převodového můstku FinAnalysis byla použita definice převodového můstku popsaná v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" v kapitole "3. Převodový můstek". Materiál je k dispozici na webu Ministerstva financí - "České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů" odkaz na metodiku Ministerstva financí je zde.

 

Možné uživatelské úpravy, které uděláte

Převodový můstek mezi výkazy definovaný v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" není definován ve formě převodu položek 1:1. Některé nové položky se převádějí do 2 nebo 3 položek původních i naopak. Není možné tak u několika převodních vztahů obecně určit, do jaké původní položky z několika se přenáší hodnota položky nového výkazu, případně jak velká jeho část. Proto jsou některé položky ve FinAnalysis převáděny do nejpravděpodobnějí položky původního výkazu. Uživatel si může po kontrole převodu kokrétní převodový vztah změnit tak, aby lépe vyhovoval jeho firmě. Stejně jako převodní vztahy v položkách lze uživatelsky změnit i hodnotu položky. Přesnější hodnotu dané položky lze zjistit jen podle konkrétních stavů účtů dané firmy, které do řádků výkazů vstupují.

 

Postup práce s převodovým můstkem

Pro starší účetní období končící 31.12.2015 se zadávají data stejným způsobem jako dosud do stávajících listů "Rozvahy netto" a "Výsledovky". Stejně tak tyto listy uživatel použije, pokud má k dispozici pro nové období i výkazy podle původní struktury. Pro vybraná nová období, kde má klient k dispozici již jen nový výkaz 2016, lze použít nové listy "Rozvahy netto 2016" a "Výsledovky 2016" a období exportovat. Aplikace FinAnalysis je historicky naprogramována tak, že data do vyhodnocovacích listů čerpá právě ze zdrojových řádků a položek listů "Rozvahy netto" a "Výsledovky".

V listech "Rozvahy netto 2016" a "Výsledovky 2016" jsou obě struktury výkazů - původní a nový. Data zadáte pouze do sloupce ve výkazu typu 2016. Nalevo od výkazu 2016 je původní výkaz 2015, který si položky automaticky doplňuje. Popis převodních vztahů položek je popsán vedle výkazů. Převodní vztahy jsou plně editovatelné, klient si je může upravit.

Výkaz typu 2015 je dobré po doplnění zkontrolovat, případně upravit převodní vztah nebo přímo hodnotu v konkrétní položce.

Nad každým sloupcem období výkazu 2015 v listech "Rozvahy netto 2016" a "Výsledovky 2016" je tlačítko Export, které hodnoty příslušného sloupce výkazu 2015 převede do sloupce v listech "Rozvahy netto" nebo "Výsledovky", z nichž si FinAnalysis čerpá data do ostatních listů a grafů.

Náhled na převodový můstek

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
© 2018 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz