Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis v prostředí MS Excel

Tento produkt je určen pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

Je vhodný zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankami, např. při žádostech o úvěr.

Propojení na ABRU

 

Vlastní práce s aplikací

Práce se souborem je velice jednoduchá. Stačí pouze přepsat hodnoty z účetních výkazů do příslušných listů - listy Rozvahy Netto, Výsledovky, cash flow a některé další informace do listu Vstupní údaje. Výpočet všech ostatních údajů pak automaticky proběhne včetně aktualizace přítomných grafů.

 

Popis aplikace

Aplikace je vytvořena v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikace (sešit) tvoří 25 listů, jejichž vytištěním lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci je kladen důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

 

Aplikace se skládá ze čtyř listů pro zadávání dat, která vyplní uživatel...

 • Vstupní údaje (období, jméno firmy, počet zaměstnanců...)
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát (Výsledovka)
 • Výkaz cash flow
...a z listů, které se automaticky doplní o výpočty a grafické zobrazení dat:

Propojení na ABRU
 • Grafy cash flow
 • Základní ukazatele o firmě
 • Horizontální analýzy rozvahy a výsledovky
 • Vertikální analýzy rozvahy a výsledovky
 • Rozbor struktury aktiv
 • Rozbor struktury zásob
 • Rozbor struktury pasiv
 • Struktura vlastního kapitálu
 • Rozbor struktury výnosů a nákladů
 • Rozbor struktury provozních nákladů
 • Rozbor struktury tržeb
 • Analýza zisku
 • Čistý pracovní kapitál
 • Ukazatelé rentability
 • Ukazatelé likvidity
 • Ukazatelé aktivity
 • Ukazatelé zadluženosti
 • Ukazatelé kapitálového trhu
 • Ukazatelé na bázi cash flow
 • Du Pont analýza
 • Bankrotní modely
 • Bonitní modely
 • Zlatá pravidla financování, Struktura rozvahy
 • Hodnocení podniku, Výnostnost vlastního kapitálu
 • Zaměstnanci a produktivita práce

 

Výhody aplikace pro uživatele

Propojení na ABRU

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2017 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0