Základní představení aplikace pro finanční analýzu firmy

Chcete si ušetřit spoustu času a zbytečnou námahu při prezentaci výsledků vaší firmy?

Na vašich poradách nebo jednáních potřebujete občas prezentovat firemní výsledky. Při prezentaci zabírají na ostatní zejména tabulky a grafy. Proč máte vymýšlet něco, co pro vás již někdo vytvořil? Vy to jen můžete použít. V aplikaci máte mnoho tabulek či grafů, které můžete použít do vaší prezentace. Nemusíte se tedy trápit s Excely, použijte hotové řešení. Vyzkoušejte zdarma demoverzi, prohlédněte si vzorovou aplikaci.

 

Prostředí aplikace FinAnalysis

Aplikace potřebuje pro své fungování prostředí MS Excel 2000 (Win) a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikace tvoří 32 listů, jejichž vytištěním můžete získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů. Ty vám napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci klademe důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

 

Jak připravíte aplikaci zadáním dat

Příprava programu je jednoduchá, naplnění aplikace z ročních výkazů lze svěřit i vaší blonďaté asistentce. Pouze přepíšete hodnoty z vašich účetních výkazů do příslušných listů aplikace. Data, která je třeba zadat, má k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví. Jedná se o finanční výkazy rozvahy, výsledovky, případně Cash flow. Tyto a volitelně další údaje (zaměstnanci, dividenda, kód OKEČ...) vložíte do prvních čtyř listů sešitu. List rozvahy a výsledovky jsou provázány přes hospodářský výsledek. Tím získáváte kontrolu po zadání. V případě rozdílu bilančních sum aktiv a pasiv je ohlášena chyba.

Výpočet všech ostatních údajů pak automaticky proběhne včetně aktualizace přítomných grafů.

 

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

Jak vyhodnocovat zpracované výsledky

FinAnalysis vám připraví vyhodnocení zadaných údajů z finančních výkazů v podobě tabulek a grafů.

Vlastní práce s aplikací je již na uživateli, který se umí ve vypočítaných datech orientovat. Musíte umět předložené výsledky finanční analýzy dat interpretovat. Potom můžete využít informace pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Vyhodnocená data vám umožní se lépe rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod.

 

Jaké analýzy v podobě tabulek a grafů jsme vytvořili

Aplikace se skládá ze čtyř listů pro zadávání dat, která vyplní uživatel...

Vstupní údaje

Rozvahy netto

Výsledovky

Cash flow

...a z listů, které se automaticky doplní o výpočty a grafické zobrazení dat

Grafy cash flow

Vybrané základní údaje

Elementární metody finanční analýzy
Analýza absolutních (stavových) ukazatelů

Horizontální analýza (analýza trendů) rozvahy

Horizontální analýza (analýza trendů) výsledovky

Vertikální (procentní) analýza rozvahy

Vertikální (procentní) analýza výsledovky

Struktura krytí aktiv (vertikální analýza rozvahy)

Struktura aktiv (vertikální analýza rozvahy)

Struktura zásob (vertikální analýza rozvahy)

Struktura pasiv (vertikální analýza rozvahy)

Struktura vlastního kapitálu (analýza rozvahy)

Struktura výnosů a nákladů (horizontální analýza výsledovky)

Provozní náklady (horizontální analýza výsledovky)

Struktura tržeb (vertikální analýza výsledovky)

Zlatá bilanční pravidla

Analýza zisku

Analýza zisku

Analýza rozdílových ukazatelů (Analýza fondů finančních prostředků)

Analýza finančních fondů

Analýza poměrových ukazatelů

Ukazatelé rentability

Ukazatelé likvidity

Ukazatelé aktivity

Ukazatelé zadluženosti

Ukazatelé kapitálového trhu

Ukazatelé na bázi cash flow

Ukazatelé na bázi finančních fondů

Analýzy soustav ukazatelů a modelů
Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů

Du Pont analýza

Souhrnné indexy a predikční modely

Bankrotní modely

Bankrotní modely CZE

Bonitní modely

Zaměstnanci a produktivita práce

 

 

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

 

 

 

 

Zajímala nás skladba pracovních pozic našich zákazníků, kteří si objednali FinAnalysis. Popis je trochu genderově nekorektní, správně by mělo být jednatel/jednatelka:

Pozice klienta ve firmě

 

Napojení na ERP systém (účetní systém)

FinAnalysis není napojen na konkrétní ERP systém. Což může být i nevýhoda, pokud má ERP systém podobný produkt jako svoji nadstavbu. Ale těch příliš není. FinAnalysis je tak použitelný pro každou firmu, která vytváří účetní výkazy, což je v podstatě každá firma.

 

Jak jsme se vypořádali se změnou účetních výkazů po 1.1.2016

Vytvořili jsme převodový můstek z mezi účetními výkazy se strukturou před a po 1.1.2016

Můžete mít 3 různé případy struktur účetních výkazů

a) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle nové struktury finančních výkazů platných od roku 2016. Potom uživatel použije sešit FinAnalysis 2.19.

b) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle starší struktury finančních výkazů platných do roku 2016. Potom uživatel použije sešit FinAnalysis 2.15.

c) uživatel FinAnalysis má některé výkazy podle nové struktury platné od roku 2016, a některé výkazy podle původní struktury. Přitom chce zachovat kontinuitu výsledků a mít všechna období v jediném sešitu. Potom použije sešit FinAnalysis 2.19 a bude muset použít převodový můstek v tomto sešitě obsažen.

 

Pro finanční období začínající od 1.1.2016 začínají platit nové struktury účetních výkazů rozvahy a výsledovky. Pokud má uživatel k dispozici ze svého ekonomického systému i výkaz podle původní struktury, pak jej může ve FinAnalysis použít stejně jako zadává data pro minulá období. Pokud má klient pouze nový účetní výkaz, je nutné data převést do struktury původního výkazu, na jehož strukturu jsou tabulky i grafy FinAnalysis naprogramovány.

FinAnalysis je postaven na struktuře účetních výkazů, které byly platné po celou zatímní dobu jeho existence, cca posledních 15 let. Nově bylo třeba umožnit stávající řešení napojené na výkazy platící do roku 2016 včetně a zároveň k tomu umožnit zadávat data již podle nové struktury výkazů fungujících v účetním roce začínajícím 1.1.2016 a dále.

Způsobem řešení použití převodového můstku a 2 nezávislých aplikací FinAnalysis můžeme zobrazovat relevantně porovnatelné výsledky analýzy firmy jak před tak i po změně výkazů v průběhu času. Kvůli této změně jsme připravili ve FinAnalysis převodový můstek z nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období data podle nových výkazů. Zároveň tím není ztracena kontinuita vývoje firmy, je stále umožněno zadávat data podle dosud platných výkazů. Lze tak mít v jedné aplikaci celou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku. Uživatel si může vybrat, do jakých období použije data podle stávající struktury a do kterých zadává data podle struktury nové. Převod mezi účetními roky 2015 a 2016

Metodické zadání z Českého účetního standardu

V definici převodového můstku FinAnalysis byla použita definice převodového můstku popsaná v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" v kapitole "3. Převodový můstek". Materiál je k dispozici na webu Ministerstva financí - "České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů" odkaz na metodiku Ministerstva financí je zde.

Možné uživatelské úpravy, které uděláte

Převodový můstek mezi výkazy definovaný v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" není definován ve formě převodu položek 1:1. Některé nové položky se převádějí do 2 nebo 3 položek původních i naopak. Není možné tak u několika převodních vztahů obecně určit, do jaké původní položky z několika se přenáší hodnota položky nového výkazu, případně jak velká jeho část. Proto jsou některé položky ve FinAnalysis převáděny do nejpravděpodobnějí položky původního výkazu. Uživatel si může po kontrole převodu kokrétní převodový vztah změnit tak, aby lépe vyhovoval jeho firmě. Stejně jako převodní vztahy v položkách lze uživatelsky změnit i hodnotu položky. Přesnější hodnotu dané položky lze zjistit jen podle konkrétních stavů účtů dané firmy, které do řádků výkazů vstupují.

Postup práce s převodovým můstkem

Pro nová účetní období začínající 1.1.2016 se zadávají data stejným způsobem jako dosud do stávajících listů "Rozvahy netto" a "Výsledovky". Pro vybraná starší období, kde má klient k dispozici již jen starý výkaz 2015, lze použít listy "Rozvahy netto 2015" a "Výsledovky 2015" a období exportovat. Aplikace FinAnalysis je historicky naprogramována tak, že data do vyhodnocovacích listů čerpá právě ze zdrojových řádků a položek listů "Rozvahy netto" a "Výsledovky".

V listech "Rozvahy netto 2015" a "Výsledovky 2015" jsou obě struktury výkazů - původní a nový. Data zadáte pouze do sloupce ve výkazu typu 2015. Nalevo od výkazu 2015 je nový výkaz 2019, který si položky automaticky doplňuje. Popis převodních vztahů položek je popsán vedle výkazů. Převodní vztahy jsou plně editovatelné, klient si je může upravit.

Výkaz typu 2019 je dobré po doplnění zkontrolovat, případně upravit převodní vztah nebo přímo hodnotu v konkrétní položce.

Nad obdobím výkazu 2019 v listech "Rozvahy netto 2015" a "Výsledovky 2015" je tlačítko Export, které hodnoty příslušného sloupce výkazu 2019 převede do sloupce v listech "Rozvahy netto" nebo "Výsledovky", z nichž si FinAnalysis čerpá data do ostatních listů a grafů.

Náhled na převodový můstek

Tabulky a grafy finanční analýzy
© 2000 - 2019 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz